कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् | Kartavirya Dwadasa Nama Stotram

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् || Kartavirya Dwadasa Nama Stotram || Kartavirya Dwadasanama Stotram अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् ।   दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः ॥     न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्तिवाः ।   यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः ॥     पञ्चाशीतिसहस्राणि ह्यव्याहतबलःसमाः ।   अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेऽक्षय्यषड्वसु ॥     तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरिता मृधे ।   जयध्वजः शूरशेनो वॄषभो मधुरूर्जितः ॥   … Read more