कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् || Kartavirya Dwadasa Nama Stotram

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् || Kartavirya Dwadasa Nama Stotram || Kartavirya Dwadasanama Stotram अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् । दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः ॥ न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्तिवाः । यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः ॥ पञ्चाशीतिसहस्राणि ह्यव्याहतबलःसमाः । अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेऽक्षय्यषड्वसु ॥ तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरिता मृधे । जयध्वजः शूरशेनो वॄषभो मधुरूर्जितः ॥ कार्तवीर्यः सहस्राक्षः कृतवीर्यसुतः बली । सहस्रबाहुः शत्रुघ्नः रक्तवासा धनुर्धरः ॥ १॥ … Read more