राधिका धिपाष्टकम् | Radhika Dipa Ashtakam

राधिका धिपाष्टकम्, Radhika Dipa Ashtakam

राधिका धिपाष्टकम्  चतुर्मुखादिसंस्तुतं समस्तसात्वतानुतम् हलायुधादिसंयुतं नमामि राधिकाधिपम् ॥१॥   बकादिदैत्यकालकं सगोपगोपिपालकम् मनोहरासितालकं नमामि राधिकाधिपम् ॥२॥   सुरेन्द्रगर्वभञ्जनं विरञ्चिमोहभञ्जनम् व्रजाङ्गनानुरञ्जनं नमामि …

Read more