Shiva Mahimna Stotram | शिवमहिम्न स्तोत्र

Shiva Mahimna Stotram Shiva Mahimna Stotram | शिवमहिम्न स्तोत्र

Shiva Mahimna Stotram  पुष्पदन्त उवाच        महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी।   स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।।     अथाऽवाच्यः …

Read more

शिवमहिम्न स्तोत्र | Shiv Mahimna Stotra

Shiv Mahimna Stotra,शिवमहिम्न स्तोत्र

शिवमहिम्न स्तोत्र  पुष्पदन्त उवाच –   महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी।   स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।।   अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्। …

Read more