श्रीगणेशाष्टकम् | Shree Ganesha Ashtak

Shree Ganesha 2BAshtak श्रीगणेशाष्टकम् | Shree Ganesha Ashtak

श्रीगणेशाष्टकम् यतोऽनंतशक्तेरनंताश्च जीवाः यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते । यतो भाति सर्वं त्रिधाभेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ १ ॥   …

Read more