श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामार्चन स्तोत्रम् – Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali Archana Stotram

॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामार्चनस्तोत्रम् ॥श्री गणेशाय नमः । काश्यां तु बहवो विघ्नाः काशीवासवियोजकाः। तच्छान्त्यर्थं ढुण्ढिराजः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १॥ अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्गणेशस्यैव नामभिः। कर्तव्यमतियत्नेन नवदूर्वाङ्कुरार्पणम् ॥ २॥ हिरण्मयतनुं शुद्धं सर्वार्तिहरमव्ययम्। वरदं गणपं ध्यात्वा पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥ ३॥ ऋषिर्विघ्नेशः इत्यादिनाम्नां सर्वेश्वरः शिवः । देवता विघ्नराजोऽत्र छन्दोऽनुष्टुप् शुभप्रदम् ॥ ४॥ सर्वप्रत्यूहशमनं फलं शक्तिः सुधात्मिका । कीलकं गणनाथस्य पूजा कार्येति कामदा … Read more