श्री कृष्ण लीला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Shri Krishna Lila Ashtottara Shatanama Stotram

शाण्डिल्य उवाच ।अथ लीलाशतं स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि हरेः प्रियम् । यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः ॥ १॥ यदुक्तं श्रीमता पूर्वं प्रियायै प्रीतिपूर्वकम् । ललितायै यथाप्रोक्तं सा मह्यं कृपया जगौ ॥ २॥ श्रुतिभिर्यत्पुरा प्रोक्तं मुनिभिर्यत्पुरोदितम् । तदहं वो वर्णयिष्ये श्रद्धालून् संमतान् शुचीन् ॥ ३॥ लीलानामशतस्यास्य ऋषयोऽग्निसमुद्भवाः । देवता शीपतिर्नित्यलीलानुग्रहविग्रहः ॥ ४॥ छन्दांस्यनुष्टुप् रूपाणि कीर्तितानि मुनीश्वराः । बीजं भक्तानुग्रहकृत् … Read more