श्री कृष्ण स्तोत्र || Shri Krishna Stotram

श्री कृष्ण स्तोत्र || Shri Krishna Stotram || Krishna Stotram रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसङ्कटे ॥ १ ॥ भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीव निर्मलज्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥ २ ॥ जन्मोर्मिसङ्गसहिते योषिन्नक्रौघसङ्कुले । रतिस्रोतसमायुक्ते गंभीरे घोर एव च ॥ ३ ॥ प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये । यमालय प्रवेशाय मुक्तिद्वारादिविस्मृतौ ॥ ४ ॥ … Read more