श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

Venkatesa Stotra श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम्  वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः।   सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥१॥     जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः।   सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो …

Read more