श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् || Shri Venkatesa Stotram || Venkatesa Stotra वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः।   सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥१॥     जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः।   सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः॥२॥     गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः।   वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः ॥३॥     श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः।   श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः॥४॥     रमानाथो … Read more