श्री अंगारक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Angarak Ashtottara Shatanama Stotram

Angarak Ashtottara Shatanama Stotram

अंगारक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् महीसुतो महाभागो मंगळो मंगळप्रदः । महावीरो महाशूरो महाबलपराक्रमः ॥ १॥   महारौद्रो महाभद्रो माननीयो दयाकरः । …

Read more