श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् | Mahishasura Mardini Stotram in Hindi Text

Mahishasura Mardini Stotram श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् | Mahishasura Mardini Stotram in Hindi Text

श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम्  अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।   भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय …

Read more