श्री परत्वादि पञ्चकम् | Sri Paratwadi Panchakam

श्री परत्वादि पञ्चकम् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणम्।   भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि॥   परवासुदेवस्तुतिः   उद्यद्भानुसहस्रभास्वरपरव्योमास्पदं निर्मल-,   ज्ञानानन्दघनस्वरूपममलज्ञानादिभिष्षड्गुणै- ।   …

Read more