श्री रामस्तवराज | Sri Ramastavarajah

श्री रामस्तवराज अस्य श्री रामचन्द्रस्तवराजमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिःश्री रामो देवता   अनुष्टुप् छन्दः   सीता बीजं   हनुमान् शक्तिः   श्रीरामप्रीत्यर्थे …

Read more