ॐ असतो मा सद्गमय मंत्र

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
 
Om Asato Maa Sad-Gamaya |
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya |
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||
 

Meaning of  Om Asatoma Sadgamaya Mantra

 
Lead us from the unreal to the real
Lead us from darkness to light
Lead us from death to immortality
Aum peace, peace, peace!

 

Shanti Mantra ॐ असतो मा सद्गमय मंत्र

 Leave a comment