अम्बा नवमणिमाला स्तोत्र || Amba Navamani Mala Stotram

अम्बा नवमणिमाला स्तोत्र || Amba Navamani Mala Stotram || Arya Navakam वाणीं जितशुकवाणीं अलिकुलवेणीं भवाम्बुधिद्रोणीम्। वीणाशुकशिशुपाणीं नतगीर्वाणीं नमामि शर्वाणीम्  ॥१॥ कुवलयदलनीलाङ्गीं कुवलयरक्षैकदीक्षितापाङ्गीं। लोचनविजितकुरङ्गीं मातङ्गीं नौमि शङ्करार्धाङ्गीम् ॥२॥ कमला कमलजकान्ता कर-सारस-दत्त-कान्त-करकमलाम् करयुगलविधृतकमलां विमलां कमलाङ्कचूड-सकल-कलाम्  ॥३॥ सुन्दर-हिमकर-वदनां कुन्दसुरदनां मुकुन्द-निधि-सदनाम्। करुणोज्जीवितमदनां सुरकुशलायाऽसुरेषु-कृत-कदनाम् ॥४॥ अरुणाधरजितबिम्बां जगदम्बां गमनविजित-कादम्बाम्। पालितसुजनकदंबां पृथुलनितम्बां भजे सहेरम्बाम् ॥५॥ शरणागत-जन-भरणां करुणावरुणालयां नवावरणाम्। मणिमयदिव्याभरणां चरणाम्भोजात-सेवकोद्धरणाम् ॥ ६॥ … Read more