काल भैरव मन्त्र || Batuk Kaal Bhairav Mantra

 काल भैरव बीज मंत्र || Beej Kaal Bhairav Mantra “ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरू कुरू बटुकाय ह्रीं”।   काल भैरव का मूल मंत्र || Mool Kaal Bhairav Mantra “ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरू कुरू बटुकाय ह्रीं”। पाप विनोचक काल भैरव मंत्र || Paap Vimochan Kaal Bhairav Mantra “ॐ ह्रीं बटुक ! शापम विमोचय विमोचय ह्रीं … Read more

Bhairav Kavach – भैरव कवच

Bhairav Kavach – भैरव कवच ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः । पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥ पूर्वस्यामसितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा । आग्नेयां च रुरुः पातु दक्षिणे चण्ड भैरवः ॥ नैॠत्यां क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे । वायव्यां मां कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः ॥ भीषणो भैरवः पातु उत्तरास्यां तु सर्वदा । संहार भैरवः … Read more