जटायु कृत श्री राम स्तोत्र | Jatayu Kruta Shri Rama Stotram

Jatayu Kruta Shri Rama Stotram,जटायु कृत श्री राम स्तोत्र

जटायु कृत श्री राम स्तोत्र  जटायुरुवाच     अगणितगुणमप्रमेयमाद्यं सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् ।   उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् ॥ १ ॥ …

Read more