श्री शिव पञ्चकम् |Shiva Panchakam

शिव पञ्चकम्

शिव पञ्चकम् ॐ प्रालेयामलबिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेनप्रभंभस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहनज्वालावलीलोचनम् ।   ब्रह्मेन्द्राग्निमरुद्गणैः स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभि-   र्वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् ॥   ॐ पश्चिमवक्त्राय …

Read more

श्री शिव पञ्चकम् स्तोत्र | Shiva Panchakam | Sri Shiva Panchakam Stotram

Shiva Panchakam stotram श्री शिव पञ्चकम् स्तोत्र | Shiva Panchakam | Sri Shiva Panchakam Stotram

श्री शिव पञ्चकम् स्तोत्र    ॥ शिवपञ्चाननस्तोत्रम् ॥   प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेनप्रभं   भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहनज्वालावलीलोचनम् ।     विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं   वन्देऽहं …

Read more