शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम् | Shiva Pratah Smaran Stotram

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम्

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम्  प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं  गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।     खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥     प्रातर्नमामि …

Read more