श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram

जगन्नाथ स्तोत्रं वद मयि प्रभो । यस्यानुष्ठानमात्रेण नरो भक्तिमवाप्नुयात् ॥ १॥ ब्रह्मोवाच – सहस्रनाम्नामाकृष्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं सुन्दर्याः परिकीर्तितम् ॥ २॥ अस्य श्रीषोडश्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य शम्भुरृषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीषोडशी देवता धर्मार्थकाममोक्षसिद्धये विनियोगः ॥ ॐ त्रिपुरा षोडशी माता त्र्यक्षरा त्रितया त्रयी । सुन्दरी सुमुखी सेव्या सामवेदपरायणा ॥ ३॥ शारदा शब्दनिलया सागरा सरिदम्बरा । शुद्धा शुद्धतनुस्साध्वी शिवध्यानपरायणा … Read more