सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

surya stotram सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

सूर्य स्तोत्र  Surya Stotram     प्रात: स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यंरूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषी ।   सामानि यस्य किरणा: प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यचिन्त्यरूपम् …

Read more