विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र | Viprapatni Krita Krishna Stotra

विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र || Viprapatni Krita Krishna Stotra || Krishna Stotra त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहंकृतिः ।   निर्गुणश्च निराकारः साकारस्सगुणः स्वयम् ॥ १ ॥     साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः ।   प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम् ॥ २ ॥     सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ।   … Read more