राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram2B राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्   शृणु नामानि राहोश्च सैंहिकेयो विधुन्तुदः ।   सुरशत्रुस्तमश्चैव फणी गार्ग्यायणस्तथा ॥ १॥     फणिर्गार्ग्यायनस्तथा …

Read more

राहु स्तोत्र | Rahu Stotram | Rahu Devta Stotra

rahu stotra,राहु स्तोत्र

राहु स्तोत्र  राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः ।   अर्धकायः सदाक्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः ॥ १ ॥     रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुमीतिदः ।   ग्रहराजः …

Read more

राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

rahu kavach राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच  अथ राहुकवचम्   अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः ।   अनुष्टुप छन्दः । रां बीजं । नमः शक्तिः ।   स्वाहा कीलकम् …

Read more