श्री मंगलचरण स्तोत्र | Shri Mangal Charan Stotra

श्री मंगलचरण स्तोत्र

श्रीमंगलाचरणम लक्ष्मीं तनोतु सुतरामितरानपेक्षमंघ्रिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् । हेरम्बमम्बुरूहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधरं धुरं न: ।।1।। आनन्दमात्रमकरन्दमनन्तगन्धं योगीन्द्रसुस्थिरमिलिन्दमपास्तबन्धम् । वेदान्तसूर्यकिरणैकविकासशीलं हेरम्बपादशरदम्बुजमानतोऽस्मि ।।2।। दन्ताञचलेन धरणीतलमुन्नमय्य पातालकेलिषु …

Read more