बृहस्पति स्तोत्र | Brihaspati Stotra

Brihaspati Stotra,बृहस्पति स्तोत्र

बृहस्पति स्तोत्र  पीताम्बर: पीतवपु: किरीटी, चतुर्भुजो देवगुरु: प्रशान्त: ।   दधाति दण्डं च कमण्डलुं च, तथाक्षसूत्रं वरदोsस्तु मह्यम ।।1।।   …

Read more

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् | Brihaspati Stotram

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् 

श्री बृहस्पति स्तोत्रम्  विनियोग –   ॐ अस्य श्रीबृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समद् ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः,   बहस्पतिः देवता, श्रीबृहस्पति प्रीत्यर्थे पाठे …

Read more

बृहस्पति कवच | Brihaspati Kavacham

Brihaspati Kavacham,बृहस्पति कवच

बृहस्पति कवच  अथ बृहस्पतिकवचम् अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्रमंत्रस्य ईश्वरऋषिः । अनुष्टुप् छंदः । गुरुर्देवता । गं बीजं श्रीशक्तिः ।क्लीं कीलकम् । गुरुपीडोपशमनार्थं जपे विनियोगः ॥ अभीष्टफलदं …

Read more