श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ श्रीरामाय नमः ।
 2. ॐ रामभद्राय नमः ।
 3. ॐ रामचंद्राय नमः ।
 4. ॐ शाश्वताय नमः ।
 5. ॐ राजीवलॊचनाय नमः । 
 6. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 7. ॐ राजॆंद्राय नमः ।
 8. ॐ रघुपुंगवाय नमः ।
 9. ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
 10. ॐ चैत्राय नमः ॥ १० ॥ 
 11. ॐ जितमित्राय नमः ।
 12. ॐ जनार्दनाय नमः ।
 13. ॐ विश्वामित्र प्रियाय नमः ।
 14. ॐ दांताय नमः ।
 15. ॐ शरण्यत्राणतत्पराय नमः ।
 16. ॐ वालिप्रमथनाय नमः ।
 17. ॐ वाग्मिनॆ नमः ।
 18. ॐ सत्यवाचॆ नमः ।
 19. ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।
 20. ॐ सत्यव्रताय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ व्रतधराय नमः ।
 22. ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः ।
 23. ॐ कौसलॆयाय नमः ।
 24. ॐ खरध्वंसिनॆ नमः ।
 25. ॐ विराधवधपंडिताय नमः ।
 26. ॐ विभीषणपरित्राणाय नमः ।
 27. ॐ हरकॊदंडखंडनाय नमः ।
 28. ॐ सप्तताळप्रभॆत्त्रॆ नमः ।
 29. ॐ दशग्रीवशिरॊहराय नमः ।
 30. ॐ जामदग्न्यमहादर्प दळनाय नमः ॥ ३० ॥ 
 31. ॐ ताटकांतकाय नमः ।
 32. ॐ वॆदांतसाराय नमः ।
 33. ॐ वॆदात्मनॆ नमः ।
 34. ॐ भवरॊगैकस्यभॆषजाय नमः ।
 35. ॐ दूषणत्रिशिरॊहंत्रॆ नमः ।
 36. ॐ त्रिमूर्तयॆ नमः ।
 37. ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ।
 38. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
 39. ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः ।
 40. ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॥ ४० ॥ 
 41. ॐ त्रिलॊकरक्षकाय नमः ।
 42. ॐ धन्विनॆ नमः ।
 43. ॐ दंडकारण्यकर्तनाय नमः ।
 44. ॐ अहल्याशापशमनाय नमः ।
 45. ॐ पितृभक्ताय नमः । 
 46. ॐ वरप्रदाय नमः ।
 47. ॐ जितॆंद्रियाय नमः ।
 48. ॐ जितक्रॊधाय नमः ।
 49. ॐ जितमित्राय नमः ।
 50. ॐ जगद्गुरवॆ नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ यक्षवानरसंघातिनॆ नमः ।
 52. ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः । 
 53. ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः ।
 54. ॐ सुमित्रापुत्रसॆविताय नमः ।
 55. ॐ सर्वदॆवाधिदॆवाय नमः ।
 56. ॐ मृतवानरजीवनाय नमः । 
 57. ॐ मायामारीचहंत्रॆ नमः ।
 58. ॐ महादॆवाय नमः ।
 59. ॐ महाभुजाय नमः ।
 60. ॐ सर्वदॆवस्तुताय नमः ॥ ६० ॥ 
 61. ॐ स्ॐयाय नमः ।
 62. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
 63. ॐ मुनिसंस्तुताय नमः ।
 64. ॐ महायॊगिनॆ नमः ।
 65. ॐ महॊदराय नमः ।
 66. ॐ सुग्रीवॆप्सितराज्यदाय नमः । 
 67. ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः ।
 68. ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः ।
 69. ॐ आदिपुरुषाय नमः ।
 70. ॐ परम पुरुषाय नमः ॥ ७० ॥ 
 71. ॐ महापुरुषाय नमः ।
 72. ॐ पुण्यॊदयाय नमः ।
 73. ॐ दयासाराय नमः ।
 74. ॐ पुराणपुरुषॊत्तमाय नमः ।
 75. ॐ स्मितवक्त्राय नमः ।
 76. ॐ मितभाषिणॆ नमः ।
 77. ॐ पूर्वभाषिणॆ नमः ।
 78. ॐ राघवाय नमः ।
 79. ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः ।
 80. ॐ धीरॊदात्तगुणॊत्तराय नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ मायामानुषचारित्राय नमः ।
 82. ॐ महादॆवादिपूजिताय नमः ।
 83. ॐ सॆतुकृतॆ नमः ।
 84. ॐ जितवाराशयॆ नमः ।
 85. ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः । 
 86. ॐ हरयॆ नमः ।
 87. ॐ श्यामांगाय नमः ।
 88. ॐ सुंदराय नमः ।
 89. ॐ शूराय नमः ।
 90. ॐ पीतवासाय नमः ॥ ९० ॥ 
 91. ॐ धनुर्धराय नमः ।
 92. ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ।
 93. ॐ यज्ञाय नमः ।
 94. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।
 95. ॐ विभीषण प्रतिष्ठात्रॆ नमः । 
 96. ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः ।
 97. ॐ परमात्मनॆ नमः ।
 98. ॐ परस्मैब्रह्मणॆ नमः ।
 99. ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।
 100. ॐ परस्मैज्यॊतिषॆ नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ परस्मैधाम्नॆ नमः ।
 102. ॐ पराकाशाय नमः ।
 103. ॐ परात्परस्मै नमः ।
 104. ॐ परॆशाय नमः ।
 105. ॐ पारगाय नमः ।
 106. ॐ पाराय नमः ।
 107. ॐ सर्वदॆवात्मकाय नमः ।
 108. ॐ परस्मै नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इती श्री रामाष्टॊत्तर शतनामावलिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a comment