श्री गणाधीश स्तोत्र | Shiva Shakti Kritam Shri Ganadhish Stotram

शिवशक्ति कृत श्री गणाधीश स्तोत्र || Shiva Shakti Kritam Shri Ganesh Stotram

॥ श्रीगणाधीशस्तोत्रं शिवशक्तिकृतम् ॥
 
 
 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीशक्तिशिवावूचतुः ।
 
नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः ।
 
भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ॥ १॥
 
 
स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च ।
 
नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नमः ॥ २॥
 
 
वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे ।
 
नमस्ते सृणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः ॥ ३॥
 
 
अनामयाय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नमः ।
 
सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च ॥ ४॥
 
 
ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते ।
 
आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः ॥ ५॥
 
 
मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्बाय नमो नमः ।
 
अनादये च विघ्नेश विघ्नकर्त्रे नमो नमः ॥ ६॥
 
 
विघ्नहर्त्रे स्वभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते ।
 
त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ॥ ७॥
 
 
किं स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विघ्नपम् ।
 
तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युकत्वा तं प्रणेमतुः ॥ ८॥
 
 
तावुत्थाप्य गणाधीश उवाच तौ महेश्वरौ ।
 
श्रीगणेश उवाच ।
 
भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनम् ॥ ९॥
 
 
भविष्यति च सौख्यस्य पठते शुण्वते प्रदम् ।
 
भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ १०॥
 
 
धनधान्यादिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम् ।
 
इति शिवशक्तिकृतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम् ॥
 
Shiva Shakti Kritam Shri Ganadhish Stotram

Shiva Shakti Kritam Ganesha Stotram

 

Leave a Reply