पार्वती मंगल पाठ || Parvati Mangal Path

 पार्वती मंगल पाठ – Parvati Mangal Stotra बिनइ गुरहि गुनिगनहि गिरिहि गननाथहि । ह्रदयँ आनि सिय राम धरे धनु भाथहि ।।1।। गावउँ गौरि गिरीस बिबाह सुहावन । पाप नसावन पावन मुनि मन भावन ।।2।। कबित रीति नहिं जानउँ कबि न कहावउँ । संकर चरित सुसरित मनहि अन्हवावउँ ।।3।। पर अपबाद-बिबाद-बिदूषित बानिहि । पावन करौं सो … Read more

श्री शनि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Shani Ashtottara Shatanama Stotram

शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने । शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः ॥ १॥ सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे । सुखासनोपविष्टाय सुन्दराय नमो नमः ॥ २॥ घनाय घनरूपाय घनाभरणधारिणे । घनसारविलेपाय खद्योताय नमो नमः ॥ ३॥ मन्दाय मन्दचेष्टाय महनीयगुणात्मने । मर्त्यपावनपादाय महेशाय नमो नमः ॥ ४॥ छायापुत्राय शर्वाय शरतूणीरधारिणे । चरस्थिरस्वभावाय चञ्चलाय नमो नमः ॥ ५॥ नीलवर्णाय नित्याय नीलाञ्जननिभाय च … Read more

राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Shri Ram Ashtottara Shatanama Stotram

॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥ विष्णुदास उवाच- ॐ अस्य श्रीरामचन्द्रनामाष्टोत्तरशतमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । जानकीवल्लभः श्रीरामचन्द्रो देवता ॥ ॐ बीजम् । नमः शक्तिः । श्रीरामचन्द्रः कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ अङ्गुलीन्यासः । ॐ नमो भगवते राजाधिराजाय परमात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ नमो भगवते विद्याधिराजाय हयग्रीवाय तर्जनीभ्यां नमः । ॐ नमो … Read more

वीरविंशतिकाव्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रम् | Veera Vimsati Kavyam Hanuman Stotram

वीरविंशतिकाव्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रम् | Veera Vimsati Kavyam Hanuman Stotram (उमापति कविविरचितम्)       लांगूलमृष्टवियदम्बुधिमध्यमार्ग- मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् ।   आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे ॥ १ ॥     मध्येनिशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमिदं यददश्चचार ।   पत्ये तदस्य बहुधापरिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे ॥ २ ॥     यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपत्न्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागैः ।   प्रागेव रागि विदधे बहु वन्दमानो वन्देऽञ्जनाजनुषमेव … Read more

श्री घटिकाचल हनुमत्स्तोत्रम् | Shri Ghatikachala Hanumat Stotram

श्री घटिकाचल हनुमत्स्तोत्रम् | Sri Ghatikachala Hanumat Stotram | Hanuman Stotra ॥ श्रीघटिकाचलहनुमत्स्तोत्रम् ॥       ब्रह्माण्डपुराणतः स्तोत्रं   अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् ।   आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि ॥ १॥     श्रीयोगपीठविन्यस्तव्यत्यस्तचरणाम्बुजम् ।   दरार्यभयमुद्राक्षमालापट्टिकया युतम् ॥ २॥     पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनम् ।   पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितम् ॥ ३॥     सर्वाभीष्टप्रदं नॄणां हनुमन्तमुपास्महे । … Read more

शिवालय दर्शन स्तोत्र क्रम || Shivalayadarshana Stotra Krama ||

शिवालय दर्शन स्तोत्र क्रम || Shivalayadarshana Stotra Krama || Shivalayadarshana Stotra 1. श्री  नन्दिकेश्वर प्रार्थना :  नन्दिकेश महाभाग शिवध्यानपरायण। गौरीशङ्करसेवार्थं अनुज्ञां दातुमर्हसि  ॥ 2. श्री विघ्नेश्वरध्यानम् : गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम्। उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ॥१॥ अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे ॥२॥ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥३॥ 3. श्री शिवध्यानम् … Read more

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र || Hanuman Vadvanal Stotra

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र || Shri Hanuman Vadvanal Stotra विनियोग ॐ अस्य श्री हनुमान् वडवानल-स्तोत्र-मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः, श्रीहनुमान् वडवानल देवता, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिं, सौं कीलकं, मम समस्त विघ्न-दोष-निवारणार्थे, सर्व-शत्रुक्षयार्थे सकल-राज-कुल-संमोहनार्थे, मम समस्त-रोग-प्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याऽभिवृद्धयर्थं समस्त-पाप-क्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्र-प्रीत्यर्थं च हनुमद् वडवानल-स्तोत्र जपमहं करिष्ये। ध्यान मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये।। ॐ ह्रां ह्रीं … Read more

हनुमान बंदी मोचन स्तोत्र || Hanuman Bandi Mochan Stotra

हनुमान बंदी मोचन स्तोत्र || Hanuman Bandi Mochan Stotra बन्दी देव्यै नमस्कृत्य वरदाभय शोभितम्। तदाज्ञांशरणं गच्छत् शीघ्रं मोचं ददातु मे॥ बन्दी कमल पत्राक्षी लौह श्रृंखला भंजिनीम्। प्रसादं कुरू मे देवि! शीघ्रं मोचं ददातु मे॥ त्वं बन्दी त्वं महा माया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती। त्वं देवी रजनी चैव शीघ्रं मोचं ददातु मे॥ त्वं ह्रीं त्वमोश्वरी देवि … Read more

Bhakta Manoratha Siddhipradam Ganesha Stotram

भक्त मनोरथसिद्धिप्रदं गणेश स्तोत्र || Bhakta Manoratha Siddhipradam Ganesha Stotram   ॥ भक्तमनोरथसिद्धिप्रदं गणेशस्तोत्रम् ॥   श्री गणेशाय नमः    । स्कन्द उवाच ।   नमस्ते योगरूपाय सम्प्रज्ञातशरीरिणे । असम्प्रज्ञातमूर्ध्ने ते तयोर्योगमयाय च ॥ १॥   वामाङ्गभ्रान्तिरूपा ते सिद्धिः सर्वप्रदा प्रभो । भ्रान्तिधारकरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणाङ्गके ॥ २॥   मायासिद्धिस्तथा देवो मायिको बुद्धिसंज्ञितः । तयोर्योगे … Read more

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् | Shiva Pratah Smaran Stotram

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् || Shiva Pratah Smaran Stotram ||    प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं   गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।     खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥     प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं   सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।     विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥२॥     प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं   वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् ।     नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥३॥   Shiva … Read more