गुरुवायु पुरेश मङ्गल स्तुति Guruvayupuresa Mangala Stuti

 
श्री  कृष्णाय  मुकुन्दाय  श्रीराजद्दिव्यवर्ष्मणे | 
 
गुरुवायुपुरेशाय जगदीशाय  मङ्गलं ||१||
 
 
करुणार्द्रमनस्काय  तरुणारुणरोचिषे  |
 
गुरुवायुपुरेशाय हृषीकेशाय मङ्गलं  ||२||
 
 
विश्वपालनदीक्षाय  विश्वसन्तापहारिणे ।
 
गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय  मङ्गलं ॥३॥
 
 
भवाब्द्धितारकायाऽब्जभवाभीष्टद  कर्मणे ।
 
गुरुवायु  पुरेशाय नन्दपुत्राय  मङ्गलं ॥४॥
 
 
पयोधिकन्यापतये  पयोदोपम  मूर्तये ।
 
गुरुवायुपुरेशाय नन्दपुत्राय  मङ्गलं॥५॥ 
 
 
तापापनोदलोलाय पापारण्यदवाग्नये ।
 
गुरुवायुपुरेशाय देवदेवाय  मङ्गलं ॥६॥
 
Guruvayupuresa Mangala Stuti,गुरुवायु पुरेश मङ्गल स्तुति
गुरुवायु पुरेश मङ्गल स्तुति

Leave a comment