शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली | Shiva Kailash 108 Naam

शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली,Shiva Kailash 108 Naam

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः । ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः । ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः …

Read more