श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः ।
 2. ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः ।
 3. ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः ।
 4. ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः ।
 5. ॐ कोटिकन्दर्पसदृशलावण्याय नमोनमः । 
 6. ॐ रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटाय नमोनमः ।
 7. ॐ मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमोनमः ।
 8. ॐ चारुशीतांशुशकलशेखराय नमोनमः ।
 9. ॐ त्रिपुण्ड्रभस्मविलसत्फालकाय नमोनमः ।
 10. ॐ सोमपावकमार्ताण्डलोचनाय नमोनमः । 
 11. ॐ वासुकीतक्षकलसत्कुण्डलाय नमोनमः ।
 12. ॐ चारुप्रसन्नसुस्मेरवदनाय नमोनमः ।
 13. ॐ समुद्रोद्भूतगरलकंधराय नमोनमः ।
 14. ॐ कुरंगविलसत्पाणिकमलाय नमोनमः ।
 15. ॐ परश्वधद्वयलसद्दिव्यकराब्जाय नमोनमः ।
 16. ॐ वराभयप्रदकरयुगलाय नमोनमः ।
 17. ॐ अनेकरत्नमाणिक्यसुहाराय नमोनमः ।
 18. ॐ मौक्तिकस्वर्णरुद्राक्षमालिकाय नमोनमः ।
 19. ॐ हिरण्यकिंकिणीयुक्तकंकणाय नमोनमः ।
 20. ॐ मंदारमल्लिकादामभूषिताय नमोनमः । 
 21. ॐ महामातंगसत्कृत्तिवसनाय नमोनमः ।
 22. ॐ नागेंद्रयज्ञोपवीतशोभिताय नमोनमः ।
 23. ॐ सौदामिनीसमच्छायसुवस्त्राय नमोनमः ।
 24. ॐ सिंजानमणिमंजीरचरणाय नमोनमः ।
 25. ॐ चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रिसरोजाय नमोनमः । 
 26. ॐ अपर्णाकुचकस्तूरीशोभिताय नमोनमः ।
 27. ॐ गुहमत्तेभवदनजनकाय नमोनमः ।
 28. ॐ बिडौजोविधिवैकुण्ठसन्नुताय नमोनमः ।
 29. ॐ कमलाभारतींद्राणीसेविताय नमोनमः ।
 30. ॐ महापंचाक्षरीमन्त्रस्वरूपाय नमोनमः । 
 31. ॐ सहस्रकोटितपनसंकाशाय नमोनमः ।
 32. ॐ अनेककोटिशीतंशुप्रकाशाय नमोनमः ।
 33. ॐ कैलासतुल्यवृषभवाहनाय नमोनमः ।
 34. ॐ नंदीभृंगीमुखानेकसंस्तुताय नमोनमः ।
 35. ॐ निजपादांबुजासक्तसुलभाय नमोनमः । 
 36. ॐ प्रारब्धजन्ममरणमोचनाय नमोनमः ।
 37. ॐ संसारमयदुःखौघभेषजाय नमोनमः ।
 38. ॐ चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकाय नमोनमः ।
 39. ॐ ब्रह्मादिकीटपर्यन्तव्यापकाय नमोनमः ।
 40. ॐ सर्वसहामहाचक्रस्यन्दनाय नमोनमः । 
 41. ॐ सुधाकरजगच्छक्षूरथांगाय नमोनमः ।
 42. ॐ अथर्वऋग्यजुस्सामतुरगाय नमोनमः ।
 43. ॐ सरसीरुहसंजातप्राप्तसारथये नमोनमः ।
 44. ॐ वैकुण्ठसायविलसत्सायकाय नमोनमः ।
 45. ॐ चामीकरमहाशैलकार्मुकाय नमोनमः । 
 46. ॐ भुजंगराजविलसत्सिञ्जिनीकृतये नमोनमः ।
 47. ॐ निजाक्षिजाग्निसन्दग्ध त्रिपुराय नमोनमः ।
 48. ॐ जलंधरासुरशिरच्छेदनाय नमोनमः ।
 49. ॐ मुरारिनेत्रपूजांघ्रिपंकजाय नमोनमः ।
 50. ॐ सहस्रभानुसंकाशचक्रदाअय नमोनमः । 
 51. ॐ कृतान्तकमहादर्पनाशनाय नमोनमः ।
 52. ॐ मार्कण्डेयमनोभीष्टदायकाय नमोनमः ।
 53. ॐ समस्तलोकगीर्वाणशरण्याय नमोनमः ।
 54. ॐ अतिज्वलज्वालामालविषघ्नाय नमोनमः ।
 55. ॐ शिक्षितांधकदैतेयविक्रमाय नमोनमः । 
 56. ॐ स्वद्रोहिदक्षसवनविघाताय नमोनमः ।
 57. ॐ शंबरांतकलावण्यदेहसंहारिणे नमोनमः ।
 58. ॐ रतिप्रार्तितमांगल्यफलदाय नमोनमः ।
 59. ॐ सनकादिसमायुक्तदक्षिणामूर्तये नमोनमः ।
 60. ॐ घोरापस्मारदनुजमर्दनाय नमोनमः । 
 61. ॐ अनन्तवेदवेदान्तवेद्याय नमोनमः ।
 62. ॐ नासाग्रन्यस्तनिटिलनयनाय नमोनमः ।
 63. ॐ उपमन्युमहामोहभंजनाय नमोनमः ।
 64. ॐ केशवब्रह्मसंग्रामनिवाराय नमोनमः ।
 65. ॐ द्रुहिणांभोजनयनदुर्लभाय नमोनमः । 
 66. ॐ धर्मार्थकामकैवल्यसूचकाय नमोनमः ।
 67. ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नमोनमः ।
 68. ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमोनमः ।
 69. ॐ कोलाहलमहोदारशमनाय नमोनमः ।
 70. ॐ नारसिंहमहाकोपशरभाय नमोनमः । 
 71. ॐ प्रपंचनाशकल्पान्तभैरवाय नमोनमः ।
 72. ॐ हिरण्यगर्भोत्तमांगच्छेदनाय नमोनमः ।
 73. ॐ पतंजलिव्याघ्रपादसन्नुताय नमोनमः ।
 74. ॐ महाताण्डवचातुर्यपंडिताय नमोनमः ।
 75. ॐ विमलप्रणवाकारमध्यगाय नमोनमः । 
 76. ॐ महापातकतूलौघपावनाय नमोनमः ।
 77. ॐ चंडीशदोषविच्छेदप्रवीणाय नमोनमः ।
 78. ॐ रजस्तमस्सत्त्वगुणगणेशाय नमोनमः । 
 79. ॐ दारुकावनमानस्त्रीमोहनाय नमोनमः ।
 80. ॐ शाश्वतैश्वर्यसहितविभवाय नमोनमः । 
 81. ॐ अप्राकृतमहादिव्यवपुस्थाय नमोनमः ।
 82. ॐ अखंडसच्छिदानन्दविग्रहाय नमोनमः ।
 83. ॐ अशेषदेवताराध्यपादुकाय नमोनमः ।
 84. ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमोनमः ।
 85. ॐ पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशतुरीयाय नमोनमः । 
 86. ॐ वसुन्धरमहाभारसूदनाय नमोनमः ।
 87. ॐ देवकीसुतकौन्तेयवरदाय नमोनमः ।
 88. ॐ अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्कराय नमोनमः ।
 89. ॐ अद्वैतानन्दविज्ञानसुखदाय नमोनमः ।
 90. ॐ अविद्योपाधिरहितनिर्गुणाय नमोनमः । 
 91. ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रपूरिताय नमोनमः ।
 92. ॐ गंधशब्दस्पर्शरूपसाधकाय नमोनमः ।
 93. ॐ अक्षराक्षरकूटस्थपरमाय नमोनमः ।
 94. ॐ षोडशाब्दवयोपेतदिव्यांगाय नमोनमः ।
 95. ॐ सहस्रारमहापद्ममण्डिताय नमोनमः । 
 96. ॐ अनन्तानन्दबोधांबुनिधिस्थाय नमोनमः ।
 97. ॐ अकारादिक्षकारान्तवर्णस्थाय नमोनमः ।
 98. ॐ निस्तुलौदार्यसौभाग्यप्रमत्ताय नमोनमः ।
 99. ॐ कैवल्यपरमानन्दनियोगाय नमोनमः ।
 100. ॐ हिरण्यज्योतिविभ्राजत्सुप्रभाय नमोनमः । 
 101. ॐ ज्योतिषांमूर्तिमज्योतिरूपदाय नमोनमः ।
 102. ॐ अनौपम्यमहासौख्यपदस्थाय नमोनमः ।
 103. ॐ अचिंत्यमहिमाशक्तिरंजिताय नमोनमः ।
 104. ॐ अनित्यदेहविभ्रांतिवर्जिताय नमोनमः ।
 105. ॐ सकृत्प्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदनाय नमोनमः ।
 106. ॐ षट्त्रिंशत्तत्त्वप्रशादभुवनाअय नमोनमः ।
 107. ॐ आदिमध्यान्तरहितदेहस्थाय नमोनमः ।
 108. ॐ परानन्दस्वरूपार्थप्रबोधाय नमोनमः ।
 109. ॐ ज्ञानशक्तिकृयाशक्तिसहिताय नमोनमः ।
 110. ॐ पराशक्तिसमायुक्तपरेशाय नमोनमः । 
 111. ॐ ओंकारानन्दनोद्यानकल्पकाय नमोनमः ।
 112. ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमोनमः । 
 
 
॥ श्री महाकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

 


FAQs

 1. Q.1 शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से क्या लाभ होता है?

  Ans: शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करने से जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है

 2. Q.2 शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कब करना चाहिए?

  Ans: शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ सोमवार के दिन करना चाहिए


Leave a comment