श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनामावली

 1. श्रीछिन्नमस्तायै नमः ।
 2. श्रीमहाविद्यायै नमः ।
 3. श्रीमहाभीमायै नमः ।
 4. श्रीमहोदर्यै नमः ।
 5. श्रीचण्डेश्वर्यै नमः ।
 6. श्रीचण्डमात्रे नमः । 
 7. श्रीचण्डमुण्डप्रभञ्जिन्यै नमः ।
 8. श्रीमहाचण्डायै नमः ।
 9. श्रीचण्डरूपायै नमः ।
 10. श्रीचण्डिकायै नमः । 
 11. श्रीचण्डखण्डिन्यै नमः ।
 12. श्रीक्रोधिन्यै नमः ।
 13. श्रीक्रोधजनन्यै नमः ।
 14. श्रीक्रोधरूपायै नमः । 
 15. श्रीकुहवे नमः ।
 16. श्रीकलायै नमः ।
 17. श्रीकोपातुरायै नमः ।
 18. श्रीकोपयुतायै नमः ।
 19. श्रीकोपसंहारकारिण्यै नमः ।
 20. श्रीवज्रवैरोचन्यै नमः । 
 21. श्रीवज्रायै नमः । 
 22. श्रीवज्रकल्पायै नमः ।
 23. श्रीडाकिन्यै नमः ।
 24. श्रीडाकिनीकर्मनिरतायै नमः ।
 25. श्रीडाकिनीकर्मपूजितायै नमः ।
 26. श्रीडाकिनीसङ्गनिरतायै नमः । 
 27. श्रीडाकिनीप्रेमपूरितायै नमः ।
 28. श्रीखट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
 29. श्रीखर्वायै नमः ।
 30. श्रीखड्गधारिण्यै नमः । 
 31. श्रीखप्परधारिण्यै नमः ।
 32. श्रीप्रेतासनायै नमः ।
 33. श्रीप्रेतयुतायै नमः । 
 34. श्रीप्रेतसङ्गविहारिण्यै नमः ।
 35. श्रीछिन्नमुण्डधरायै नमः ।
 36. श्रीछिन्नचण्डविद्यायै नमः ।
 37. श्रीचित्रिण्यै नमः ।
 38. श्रीघोररूपायै नमः ।
 39. श्रीघोरदृष्ट्यै नमः ।
 40. श्रीघोररावायै नमः । 
 41. श्रीघनोदर्यै नमः ।
 42. श्रीयोगिन्यै नमः । 
 43. श्रीयोगनिरतायै नमः ।
 44. श्रीजपयज्ञपरायणायै नमः ।
 45. श्रीयोनिचक्रमय्यै नमः ।
 46. श्रीयोनये नमः ।
 47. श्रीयोनिचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
 48. श्रीयोनिमुद्रायै नमः ।
 49. श्रीयोनिगम्यायै नमः । 
 50. श्रीयोनियन्त्रनिवासिन्यै नमः । 
 51. श्रीयन्त्ररूपायै नमः ।
 52. श्रीयन्त्रमय्यै नमः । 
 53. श्रीयन्त्रेश्यै नमः ।
 54. श्रीयन्त्रपूजितायै नमः ।
 55. श्रीकीर्त्यायै नमः ।
 56. श्रीकपर्दिन्यै नमः ।
 57. श्रीकाल्यै नमः ।
 58. श्रीकङ्काल्यै नमः । 
 59. श्रीकलकारिण्यै नमः ।
 60. श्रीआरक्तायै नमः । 
 61. श्रीरक्तनयनायै नमः ।
 62. श्रीरक्तपानपरायणायै नमः ।
 63. श्रीभवान्यै नमः ।
 64. श्रीभूतिदायै नमः ।
 65. श्रीभूत्यै नमः । 
 66. श्रीभूतिदात्र्यै नमः ।
 67. श्रीभैरव्यै नमः ।
 68. श्रीभैरवाचारनिरतायै नमः ।
 69. श्रीभूतसेवितायै नमः ।
 70. श्रीभैरवसेवितायै नमः । 
 71. श्रीभीमायै नमः ।
 72. श्रीभीमेश्वरीदेव्यै नमः ।
 73. श्रीभीमनादपरायणायै नमः ।
 74. श्रीभवाराध्यायै नमः ।
 75. श्रीभवनुतायै नमः । 
 76. श्रीभवसागरतारिण्यै नमः ।
 77. श्रीभद्रकाल्यै नमः ।
 78. श्रीभद्रतनवे नमः । 
 79. श्रीभद्ररूपायै नमः ।
 80. श्रीभद्रिकाभद्ररूपायै नमः । 
 81. श्रीमहाभद्रायै नमः ।
 82. श्रीसुभद्रायै नमः ।
 83. श्रीभद्रपालिन्यै नमः ।
 84. श्रीसुभव्यायै नमः ।
 85. श्रीभव्यवदनायै नमः । 
 86. श्रीसुमुख्यै नमः ।
 87. श्रीसिद्धसेवितायै नमः ।
 88. श्रीसिद्धिदायै नमः ।
 89. श्रीसिद्धिनिवहायै नमः ।
 90. श्रीसिद्धनिषेवितायै नमः । 
 91. श्रीअसिद्धनिषेवितायै नमः ।
 92. श्रीशुभदायै नमः ।
 93. श्रीशुभगायै नमः ।
 94. श्रीशुद्धायै नमः ।
 95. श्रीशुद्धसत्त्वायै नमः ।
 96. श्रीशुभावहायै नमः ।
 97. श्रीश्रेष्ठायै नमः ।
 98. श्रीदृष्टिमयीदेव्यै नमः ।
 99. श्रीदृष्टिसंहारकारिण्यै नमः ।
 100. श्रीशर्वाण्यै नमः । 
 101. श्रीसर्वगायै नमः । 
 102. श्रीसर्वायै नमः ।
 103. श्रीसर्वमङ्गलकारिण्यै नमः ।
 104. श्रीशिवायै नमः ।
 105. श्रीशान्तायै नमः ।
 106. श्रीशान्तिरूपायै नमः ।
 107. श्रीमृडान्यै नमः ।
 108. श्रीमदनातुरायै नमः । 

Leave a comment