श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ ओंकारतत्त्वरूपाय नम:
 2. ॐ दिव्यज्ञानात्मने नम:
 3. ॐ अतीतमहाधाम्ने नम:
 4. ॐ ऐन्द्रर्ध्यौजसे नम:
 5. ॐ नष्टमत्सरगम्याय नम: 
 6. ॐ आगमाचरवर्त्मने नम:
 7. ॐ मोचितामेध्यकृतये नम:
 8. ॐ ह्रींबीजश्राणितश्रिये नम:
 9. ॐ मोहादिविभ्रमान्ताय नम:
 10. ॐ बहुकायधराय नम:
 11. ॐ भक्तदुर्वैभवच्छेत्रे नम:
 12. ॐ क्लींबीजवरजापिने नम:
 13. ॐ भवहेतुविनाशाय नम:
 14. ॐ राजच्छोणाधराय नम: 
 15. ॐ गतिप्रकंपिताण्डाय नम:
 16. ॐ चारुव्यायतबाहव नम:
 17. ॐ यमादियतचेतसे नम:
 18. ॐ वशिताय नम:
 19. ॐ अजातवश्याय नम: 
 20. ॐ मुण्डिने नम:
 21. ॐ अनसूयवे नम:
 22. ॐ वदद्वरेण्याय नम:
 23. ॐ वाग्जालविस्पष्टाय नम:
 24. ॐ विविधात्मने नम:
 25. ॐ तपोधनाय नम:
 26. ॐ प्रसन्नात्मने नम: 
 27. ॐ इडापतिस्तुतकीर्तये नम:
 28. ॐ तेजोमण्यन्तरङ्गाय नम:
 29. ॐ अमरसद्मविहारिणे नम:
 30. ॐ आन्तरस्थानसंस्थाय नम:
 31. ॐ ऐश्वर्यश्रौतगीतये नम: 
 32. ॐ वातादिभययुग्भावहेतवे नम:
 33. ॐ हेतुहेतवे नम:
 34. ॐ जगदात्मतत्त्वभूताय नम:
 35. ॐ विद्विषत्षट्कघातिने नम: 
 36. ॐ सुरवर्गोद्धृते नम:
 37. ॐ भूत्यै नम:
 38. ॐ असुरावासभेदिने नम:
 39. ॐ नेत्रे नम:
 40. ॐ नयनाक्ष्णे नम:
 41. ॐ अचिच्चेतनाय नम: 
 42. ॐ महात्मने नम:
 43. ॐ देवादिदेवदेवाय नम:
 44. ॐ वसुधासुरपालिने नम:
 45. ॐ याजिनामग्रगण्याय नम:
 46. ॐ द्रांबीजजपनिष्ठाय नम:
 47. ॐ वासनावनदावाय नम:
 48. ॐ धूलियुक्देहमालिने नम: 
 49. ॐ यतिसन्यासगतये नम:
 50. ॐ दत्तात्रेयेतिसंविदे नम:
 51. ॐ यजनास्यभुजे नम:
 52. ॐ अजाय नम: 
 53. ॐ तारकावासगामिने नम:
 54. ॐ महाजवाय नम:
 55. ॐ अस्पृग्रूपाय नम:
 56. ॐ आत्ताकाराय नम:
 57. ॐ विरूपिणे नम: 
 58. ॐ नरा नम:
 59. ॐ धीप्रदीपाय नम:
 60. ॐ यशस्विने नम:
 61. ॐ हारिणे नम:
 62. ॐ उज्ज्वलाङ्गाय नम:
 63. ॐ अत्रेस्तनूजाय नम:
 64. ॐ शम्भवे नम:
 65. ॐ मोचितामरसंघा नम:
 66. ॐ धीमतांधीकराय नम: 
 67. ॐ बलिष्ठविप्रलम्भा नम:
 68. ॐ यागहोमप्रियाय नम:
 69. ॐ भजन्महिमविख्यात्रे नम:
 70. ॐ अमरारिमहिमच्छिदे नम:
 71. ॐ लाभाय नम: 
 72. ॐ मुण्डिपूज्याय नम:
 73. ॐ यमिने नम:
 74. ॐ हेममालिने नम:
 75. ॐ गतोपाधिव्याधये नम:
 76. ॐ हिरण्याहितकान्तये नम:
 77. ॐ यतीन्द्रचर्यादधते नम:
 78. ॐ नरभावौषधाय नम:  
 79. ॐ वरिष्ठयोगिपूज्याय नम:
 80. ॐ तन्तुसन्तन्वते नम:
 81. ॐ स्वात्मगाथासुतीर्थाय नम:
 82. ॐ सुश्रिये नम:
 83. ॐ षट्कराय नम:
 84. ॐ तेजोमयोत्तमाङ्गाय नम: 
 85. ॐ नोदनानोद्यकर्मणे नम:
 86. ॐ हान्याप्तिमृतिविज्ञात्रे नम:
 87. ॐ कारितसुभक्तये नम:
 88. ॐ रुक्सुङ्मनःखेदहृते नम:
 89. ॐ दर्शनाविषयात्मने नम:
 90. ॐ नरतत्त्वप्रकाशिने नम:
 91. ॐ द्रावितप्रणताघाय नम: 
 92. ॐ अतत्त्वजिष्णवे नम:
 93. ॐ स्वराशये नम:
 94. ॐ राजत्त्रयास्यैकरूपाय नम:
 95. ॐ यतये नम:
 96. ॐ चोदनातीताय नम:
 97. ॐ प्रचारप्रभवे नम:
 98. ॐ मानरोषविहीनाय नम: 
 99. ॐ शिष्यसंसिद्धिकारिणे नम:
 100. ॐ गन्त्रे नम:
 101. ॐ पादविहीनाय नम:
 102. ॐ चोदनाचोदितात्मने नम:
 103. ॐ यवीयसे नम:
 104. ॐ अलर्गदुःखवारिणे नम:
 105. ॐ अखण्डितात्मने नम: 
 106. ॐ ह्रींबीजाय नम:
 107. ॐ अर्जुनेष्टाय नम:
 108. ॐ ब्रह्मचारिणे नम:

Leave a comment