श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली

 1. ॐ पारिजातप्रियाय नम: ।
 2. ॐ योगिने नम: ।
 3. ॐ हनुमते नम: ।
 4. ॐ नृहरिप्रियाय नम: ।
 5. ॐ प्लवगेन्द्राय नम: ।
 6. ॐ पिङ्गलाक्षाय नम: । 
 7. ॐ शीघ्रगामिने नम: ।
 8. ॐ दृढव्रताय नम: ।
 9. ॐ शङ्खचक्रवराभीतिपाणये नम: ।
 10. ॐ आनन्ददायकाय नम: ।
 11. ॐ स्थायिने नम: ।
 12. ॐ विक्रमसम्पन्नाय नम: ।
 13. ॐ रामदूताय नम: । 
 14. ॐ महायशसे नम: ।
 15. ॐ सौमित्रिजीवनकराय नम: ।
 16. ॐ लङ्काविक्षोभकारकाय नम: ।
 17. ॐ उदधिक्रमणाय नम: ।
 18. ॐ सीताशोकहेतुहराय नम: ।
 19. ॐ हरये नम: ।
 20. ॐ बलिने नम: ।
 21. ॐ राक्षससंहर्त्रे नम: । 
 22. ॐ दशकण्ठमदापहाय नम: ।
 23. ॐ बुद्धिमते नम: ।
 24. ॐ नैरृतवधूकण्ठसूत्रविदारकाय नम: ।
 25. ॐ सुग्रीव सचिवाय नम: ।
 26. ॐ भीमाय नम: ।
 27. ॐ भीमसेनसहोदराय नम: ।
 28. ॐ सावित्रविद्यासंसेविने नम: ।
 29. ॐ चरितार्थाय नम: ।
 30. ॐ महोदयाय नम: ।
 31. ॐ वासवाभीष्टदाय नम: ।
 32. ॐ भव्याय नम: ।
 33. ॐ हेमशैलनिवासवते नम: । 
 34. ॐ किंशुकाभाय नम: ।
 35. ॐ अग्रयतनवे नम: ।
 36. ॐ ऋजुरोम्णे नम: ।
 37. ॐ महामतये नम: ।
 38. ॐ महाक्रमाय नम: ।
 39. ॐ वनचराय नम: । 
 40. ॐ स्थिरबुद्धये नम: ।
 41. ॐ अभीशुमते नम: ।
 42. ॐ सिंहिकागर्भनिर्भेत्त्रे नम: ।
 43. ॐ लङ्कानिवासिनां भेत्त्रे नम: ।
 44. ॐ अक्षशत्रुविनिघ्नाय नम: ।
 45. ॐ रक्षोऽमात्यभयावहाय नम: ।
 46. ॐ वीरघ्ने नम: ।
 47. ॐ मृदुहस्ताय नम: ।
 48. ॐ पद्मपाणये नम: । 
 49. ॐ जटाधराय नम: ।
 50. ॐ सर्वप्रियाय नम: ।
 51. ॐ सर्वकामप्रदाय नम: ।
 52. ॐ प्रांशुमुखाय नम: । 
 53. ॐ शुचये नम: ।
 54. ॐ विशुद्धात्मने नम: ।
 55. ॐ विज्वराय नम: । 
 56. ॐ सटावते नम: ।
 57. ॐ पाटलाधराय नम: ।
 58. ॐ भरतप्रेमजनकाय नम: ।
 59. ॐ चीरवाससे नम: ।
 60. ॐ महोक्षधृशे नम: । 
 61. ॐ महास्त्रबन्धनसहाय नम: ।
 62. ॐ ब्रह्मचारिणे नम: ।
 63. ॐ यतीश्वराय नम: ।
 64. ॐ महौषधोपहर्त्रे नम: ।
 65. ॐ वृषपर्वणे नम: ।
 66. ॐ वृषोदराय नम: । 
 67. ॐ सूर्योपलालिताय नम: ।
 68. ॐ स्वामिने नम: ।
 69. ॐ पारिजातावतंसकाय नम: ।
 70. ॐ सर्वप्राणधराय नम: ।
 71. ॐ अनन्ताय नम: ।
 72. ॐ सर्वभूतादिगाय नम: ।
 73. ॐ मनवे नम: ।
 74. ॐ रौद्राकृतये नम: । 
 75. ॐ भीमकर्मणे नम: ।
 76. ॐ भीमाक्षाय नम: ।
 77. ॐ भीमदर्शनाय नम: ।
 78. ॐ सुदर्शनकराय नम: । 
 79. ॐ अव्यक्ताय नम: ।
 80. ॐ व्यक्तास्याय नम: ।
 81. ॐ दुन्दुभिस्वनाय नम: । 
 82. ॐ सुवेलचारिणे नम: ।
 83. ॐ नाकहर्षदाय नम: ।
 84. ॐ हर्षणप्रियाय नम: ।
 85. ॐ सुलभाय नम: ।
 86. ॐ सुव्रताय नम: ।
 87. ॐ योगिने नम: । 
 88. ॐ योगिसेव्याय नम: ।
 89. ॐ भयापहाय नम: । 
 90. ॐ वालाग्नि- मथितानेकलङ्कावासिगृहोच्चयाय नम: ।
 91. ॐ वर्धनाय नम: ।
 92. ॐ वर्धमानाय नम: ।
 93. ॐ रोचिष्णवे नम: ।
 94. ॐ रोमशाय नम: ।
 95. ॐ महते नम: । 
 96. ॐ महादंष्ट्राय नम: ।
 97. ॐ महाशूराय नम: ।
 98. ॐ सद्गतये नम: ।
 99. ॐ सत्परायणाय नम: ।
 100. ॐ सौम्यदशिर्ने नम: ।
 101. ॐ सौम्यवेषाय नम: ।
 102. ॐ हेमयज्ञोपवीतिमते नम: । 
 103. ॐ मौञ्जीकृष्णाजिनधराय नम: ।
 104. ॐ मन्त्रज्ञाय नम: ।
 105. ॐ मन्त्रसारथये नम: ।
 106. ॐ जितारातये नम: । 
 107. ॐ षडूर्मये नम: ।
 108. ॐ सर्वप्रियहितेरताय नम: ।
hanuman ji ke 108 naam
hanuman ji ke 108 naam

Leave a comment