उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम | Ardhanarishvara Ashtakam

Ardhanarishvara Ashtakam,उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम

उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम  अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥   प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । …

Read more

श्री बालकृष्ण अष्टकम | Sri BalKrishna Ashtakam

श्री बालकृष्ण अष्टकम,BalKrishna Ashtakam

श्री बालकृष्ण अष्टकम  यत्कृपादृष्टिसद्वृष्टिसिक्ता भक्ता निरन्तरम् । भवन्ति सुखिनः स्निग्धास्तं श्रीबालहरिं भजे ॥ १॥   प्रतिपक्षक्षयात्क्षोण्यामङ्क्षु जातं महद्यशः । यत्कृपालेशमात्रेण …

Read more

श्री कार्तिकेय अष्टकम | Sri Kartikeya Ashtakam

श्री कार्तिकेय अष्टकम

श्री कार्तिकेय अष्टकम  ॥ श्रीकार्तिकेयाष्टकम् ॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः । अगस्त्य उवाच-   नमोऽस्तु वृन्दारकवृन्दवन्द्यपादारविन्दाय सुधाकराय ।   षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय …

Read more

श्री श्रीरुद्रयामले तन्त्रे भुवनेश्वरी अष्टकम

श्री श्रीरुद्रयामले तन्त्रे भुवनेश्वरी अष्टकम

श्री श्रीरुद्रयामले तन्त्रे भुवनेश्वरी अष्टकम ॥ श्रीभुवनेश्वर्यष्टकम् ॥    अथ श्रीभुवनेश्वर्यष्टकम् ।     श्रीदेव्युवाच –   प्रभो श्रीभैरवश्रेष्ठ दयालो …

Read more

श्री भुवनेश्वरी अष्टकम |Bhuvaneshwari Ashtakam

श्री भुवनेश्वरी अष्टकम,Shri Bhuvaneshwari Ashtakam

श्री भुवनेश्वरी अष्टकम  भुवनेश्वरीं नमस्यामो भक्तकल्पद्रुमां सदा ।   वरदां कामदां शान्तां कृष्णातीरनिवासिनीम् ॥ १॥     सर्वसिद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदे …

Read more

श्री शिव अष्टकम | Shiva Ashtakam

शिव अष्टकम

  श्री शिव अष्टकम प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्द भाजाम् । भवद्भव्य भूतॆश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ …

Read more

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subrahmanya Ashtakam

Sri Subrahmanya Ashtakam श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subrahmanya Ashtakam

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम  हॆ स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धॊ श्रीपार्वतीशमुखपङ्कजपद्मबन्धॊ ।   श्रीशादिदॆवगणपूजितपादपद्म वल्लीश नाथ मम दॆहि करावलम्बम् ॥ १ ॥   …

Read more

श्री रामचंद्र अष्टकम | Sri Ramachandra Ashtakam

Sri Ramachandra Ashtakam श्री रामचंद्र अष्टकम | Sri Ramachandra Ashtakam

श्री रामचंद्र अष्टकम  चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनु,   र्मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता ।     सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरुः,   रमानाथो रामो …

Read more

श्री वेंकटेश अष्टकम | Sri Venkateswara Ashtakam

Sri Venkateswara Ashtakam श्री वेंकटेश अष्टकम | Sri Venkateswara Ashtakam

श्री वेंकटेश अष्टकम  ॥ श्रीवेङ्कटेशाष्टकम् ॥   श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कज धूलिपङ्क्तिः संसारसिन्धुतरणे तरणिर्नवीना ।   सर्वाघपुञ्जहरणायच धूमकेतुः पायादनन्यशरणं स्वयमेव लोकम् ॥ १॥ …

Read more

श्री धुमावती अष्टकम | Shri Dhumavati Ashtakam

Shri Dhumavati Ashtakam श्री धुमावती अष्टकम | Shri Dhumavati Ashtakam

श्री धुमावती अष्टकम  ॐ प्रातर्वा स्यात कुमारी कुसुम-कलिकया जप-मालां जपन्ती।   मध्यान्हे प्रौढ-रुपा विकसित-वदना चारु-नेत्रा निशायाम।।     सन्ध्यायां ब्रिद्ध-रुपा …

Read more

श्री परशुराम अष्टकम | Sri Parshuram Ashtakam

Sri Parshuram Ashtakam श्री परशुराम अष्टकम | Sri Parshuram Ashtakam

श्री परशुराम अष्टकम    ॥ श्रीपरशुरामाष्टकम् ॥   विप्रवंशावतंशं सदा नौम्यहं, रेणुकानन्दनं जामदग्ने प्रभो ।   द्रोहक्रोधाग्नि वैकष्टतां लोपकं, रेणुकानन्दनं …

Read more

श्री पशुपति अष्टकम | Shri Pashupati Ashtakam

Shri Pashupati Ashtakam,श्री पशुपति अष्टकम

श्री पशुपति अष्टकम    ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।   पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं …

Read more

श्री वेंकटेश अष्टकम | Sri Venkatesa Ashtakam

Sri Venkatesa 2BAshtakam श्री वेंकटेश अष्टकम | Sri Venkatesa Ashtakam

श्री वेंकटेश अष्टकम  ॐतत्सदिति निर्देश्यं जगज्जन्मादिकारणम् ।   अनन्तकल्याणगुणं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ १॥     नतामरशिरोरत्न श्रीयुतम् श्रीपदाम्बुजम् ।   …

Read more

श्री दत्ता अष्टकम | Shri Datta Ashtakam

dattatreya images श्री दत्ता अष्टकम | Shri Datta Ashtakam

श्री दत्ता अष्टकम  गुरुमूर्तिं चिदाकाशं सच्चिदानन्दविग्रहं ।   निर्विकल्पं निराबाधं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ १ ॥   योगातीतं गुणातीतं सर्वरक्षाकरं विभुं । …

Read more