श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम – Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali Stotram

शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरःवामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ 1 ॥
शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टोम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥ 2 ॥
भवश्शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवप्रियः
उग्रः कपाली कामारी अन्धकासुरसूदनः ॥ 3 ॥
गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥ 4 ॥
कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः
वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ 5 ॥
सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 6 ॥
हविर्यज्ञमयस्सोमः पञ्चवक्त्रस्सदाशिवः
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ 7 ॥
हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वी गिरिप्रियः ॥ 8 ॥
कृत्तिवासः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः
मृत्युञ्जयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ 9 ॥
व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगम्बरः ॥ 10 ॥
अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः
शाश्वतः खण्डपरशुरजः पाशविमोचकः ॥ 11 ॥
मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो‌உव्ययो हरिः
पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ 12 ॥
भगनेत्रभिदव्यक्तो सहस्राक्षस्सहस्रपात्
अपवर्गप्रदो‌உनन्तस्तारकः परमेश्वरः ॥ 13 ॥
Leave a Reply