श्री वामन अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ वामनाय नमः ।
 2. ॐ वारिजाताक्षाय नमः ।
 3. ॐ वर्णिने नमः ।
 4. ॐ वासवसोदराय नमः ।
 5. ॐ वासुदेवाय नमः ।
 6. ॐ वावदूकाय नमः ।
 7. ॐ वालखिल्यसमाय नमः । 
 8. ॐ वराय नमः ।
 9. ॐ वेदवादिने नमः ।
 10. ॐ विद्युदाभाय नमः । 
 11. ॐ वृतदण्डाय नमः ।
 12. ॐ वृषाकपये नमः ।
 13. ॐ वारिवाहसितच्छत्राय नमः ।
 14. ॐ वारिपूर्णकमण्डलवे नमः ।
 15. ॐ वलक्षयज्ञोपवीताय नमः । 
 16. ॐ वरकौपीनधारकाय नमः ।
 17. ॐ विशुद्धमौञ्जीरशनाय नमः ।
 18. ॐ विधृतस्फाटिकस्रजाय नमः ।
 19. ॐ वृतकृष्णाजिनकुशाय नमः ।
 20. ॐ विभूतिच्छन्नविग्रहाय नमः ।  
 21. ॐ वरभिक्षापात्रकक्षाय नमः ।
 22. ॐ वारिजारिमुखाय नमः ।
 23. ॐ वशिने नमः ।
 24. ॐ वारिजाङ्घ्रये नमः ।
 25. ॐ वृद्धसेविने नमः ।
 26. ॐ वदनस्मितचन्द्रिकाय नमः ।
 27. ॐ वल्गुभाषिणे नमः ।
 28. ॐ विश्वचित्तधनस्तेयिने नमः ।
 29. ॐ विशिष्टधिये नमः ।
 30. ॐ वसन्तसदृशाय नमः । 
 31. ॐ वह्निशुद्धाङ्गाय नमः ।
 32. ॐ विपुलप्रभाय नमः । 
 33. ॐ विशारदाय नमः ।
 34. ॐ वेदमयाय नमः ।
 35. ॐ विद्वदर्धिजनावृताय नमः ।
 36. ॐ वितानपावनाय नमः ।
 37. ॐ विश्वविस्मयाय नमः ।
 38. ॐ विनयान्विताय नमः ।
 39. ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः । 
 40. ॐ वैष्णवर्क्षविभूषणाय नमः । 
 41. ॐ वामाक्षिमदनाय नमः ।
 42. ॐ विद्वन्नयनाम्बुज भास्कराय नमः ।
 43. ॐ वारिजासनगौरीशवयस्याय नमः ।
 44. ॐ वासवप्रियाय नमः ।
 45. ॐ वैरोचनिमखालङ्कृते नमः । 
 46. ॐ वैरोचनिवनीपकाय नमः ।
 47. ॐ वैरोचनियशस्सिन्धुचन्द्रमसे नमः ।
 48. ॐ वैरिबाडबाय नमः ।
 49. ॐ वासवार्थस्वीकृतार्थिभावाय नमः । 
 50. ॐ वासितकैतवाय नमः । 
 51. ॐ वैरोचनिकराम्भोजरससिक्तपदाम्बुजाय नमः ।
 52. ॐ वैरोचनिकराब्धारापूरिताञ्जलिपङ्कजाय नमः ।
 53. ॐ वियत्पतितमन्दाराय नमः । 
 54. ॐ विन्ध्यावलिकृतोत्सवाय नमः ।
 55. ॐ वैषम्यनैर्घृण्यहीनाय नमः ।
 56. ॐ वैरोचनिकृतप्रियाय नमः ।
 57. ॐ विदारितैककाव्याक्षाय नमः ।
 58. ॐ वांछिताज्ङ्घ्रित्रयक्षितये नमः । 
 59. ॐ वैरोचनिमहाभाग्य परिणामाय नमः ।
 60. ॐ विषादहृते नमः । 
 61. ॐ वियद्दुन्दुभिनिर्घृष्टबलिवाक्यप्रहर्षिताय नमः ।
 62. ॐ वैरोचनिमहापुण्याहार्यतुल्यविवर्धनाय नमः ।
 63. ॐ विबुधद्वेषिसन्त्रासतुल्यवृद्धवपुषे नमः ।
 64. ॐ विभवे नमः ।
 65. ॐ विश्वात्मने नमः ।
 66. ॐ विक्रमक्रान्तलोकाय नमः ।
 67. ॐ विबुधरञ्जनाय नमः ।
 68. ॐ वसुधामण्डलव्यापि दिव्यैकचरणाम्बुजाय नमः ।
 69. ॐ विधात्रण्डविनिर्भेदिद्वितीयचरणाम्बुजाय नमः । 
 70. ॐ विग्रहस्थितलोकौघाय नमः । 
 71. ॐ वियद्गङ्गोदयाङ्घ्रिकाय नमः ।
 72. ॐ वरायुधधराय नमः ।
 73. ॐ वन्द्याय नमः ।
 74. ॐ विलसद्भूरिभूषणाय नमः ।
 75. ॐ विष्वक्सेनाद्युपवृताय नमः ।
 76. ॐ विश्वमोहाब्जनिस्स्वनाय नमः ।
 77. ॐ वास्तोष्पत्यादिदिक्पालबाहवे नमः ।
 78. ॐ विधुमयाशयाय नमः ।
 79. ॐ विरोचनाक्षाय नमः ।
 80. ॐ वह्न्यास्याय नमः । 
 81. ॐ विश्वहेत्वर्षिगुह्यकाय नमः ।
 82. ॐ वार्धिकुक्षये नमः ।
 83. ॐ वरिवाहकेशाय नमः ।
 84. ॐ वक्षस्थ्सलेन्दिराय नमः । 
 85. ॐ वायुनासाय नमः ।
 86. ॐ वेदकण्ठाय नमः ।
 87. ॐ वाक्छन्दसे नमः ।
 88. ॐ विधिचेतनाय नमः ।
 89. ॐ वरुणस्थानरसनाय नमः । 
 90. ॐ विग्रहस्थचराचराय नमः । 
 91. ॐ विबुधर्षिगणप्राणाय नमः ।
 92. ॐ विबुधारिकटिस्थलाय नमः ।
 93. ॐ विधिरुद्रादिविनुताय नमः ।
 94. ॐ विरोचनसुतानन्दाय नमः ।
 95. ॐ वारितासुरसन्दोहाय नमः ।
 96. ॐ वार्धिगम्भीरमानसाय नमः ।
 97. ॐ विरोचनपितृस्तोत्र कृतशान्तये नमः ।
 98. ॐ वृषप्रियाय नमः ।
 99. ॐ विन्ध्यावलिप्राणनाध भिक्षादायने नमः ।
 100. ॐ वरप्रदाय नमः । 
 101. ॐ वासवत्राकृतस्वर्गाय नमः । 
 102. ॐ वैरोचनिकृतातलाय नमः ।
 103. ॐ वासवश्रीलतोपघ्नाय नमः ।
 104. ॐ वैरोचनिकृतादराय नमः ।
 105. ॐ विबुधद्रुसुमापाङ्गवारिताश्रितकश्मलाय नमः ।
 106. ॐ वारिवाहोपमाय नमः ।
 107. ॐ वाणीभूषणाय नमः ।
 108. ॐ वाक्पतयेनमः । 

Leave a comment